Disclaimer

Het op deze website getoonde materiaal is uitsluitend voor informatieve doeleinden door mr. Ivo F.M. van der Zee, Belastingadviespraktijk opgesteld en kan, ongeacht de reden, niet worden beschouwd als een belastingadvies of enige andere door haar verrichte activiteit, in welke vorm dan ook. Gebruikers van deze website en/of diegene die deze website raadplegen, moeten niet handelen uitsluitend op basis van op deze website weergegeven informatie zonder voorafgaande raadpleging van professionele terzake deskundige expertise.

Ieder informatie die u per email wordt toegezonden door of via mr. Ivo F.M. van der Zee, Belastingadviespraktijk, is uitsluitend bestemd voor de persoon of het bedrijf waaraan dat bericht is gericht. Indien de lezer van een email, afkomstig van mr. Ivo F.M. van der Zee, Belastingadviespraktijk, niet tevens de geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen dat u geen recht hebt kennis te nemen van de inhoud daarvan, het te kopiëren, te faxen, te vermenigvuldigen, te verspreiden of te verstrekken aan andere personen of lichamen dan de geadresseerde.

Indien u een niet voor u bestemde email abusievelijk hebt ontvangen, dient u de afzender daarvan op de hoogte te brengen, waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen. mr. Ivo F.M. van der Zee, Belastingadviespraktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van enige informatie, die aan haar per email wordt verstrekt, en evenmin voor de gevolgen van enig handelen of nalaten daarvan op basis van informatie, die per email aan mr. Ivo F.M. van der Zee, Belastingadviespraktijk is verstrekt.

Indien u met mr. Ivo F.M. van der Zee, Belastingadviespraktijk, via deze website communiceert, erkent u de risico’s die gepaard kunnen gaan met het gebruik van email als medium, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen het optreden van storingen, vertragingen en virussen en erkent u dat de informatie, die u per email wordt toegezonden, (mogelijk) niet beveiligd is en dat de vertrouwelijkheid daarvan niet gegarandeerd is.

Beroepsvereniging

mr. Ivo F.M. van der Zee, Belastingadviespraktijk, is lid van een van Nederlands belangrijkste beroepsverenigingen, namelijk de beroepsvereniging van universitair geschoolde belastingadviseurs (NOB).Leden van de NOB zijn gebonden aan het Reglement Beroepsuitoefening en de Bijzonder Gedragscode van NOB. Verwezen wordt naar de beroepsregels en gedragscodes op de website van het NOB.

Algemene voorwaarden

Alle diensten en/of (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht gesloten met mr. Ivo F.M. van der Zee, Belastingadviespraktijk. Op alle verrichte prestaties zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de KvK Limburg van toepassing. Een exemplaar daarvan wordt u op verzoek kosteloos toegestuurd.